1. Anasayfa
 2. Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku / Online Test-5 (FİNAL)

Medeni Usul Hukuku / Online Test-5 (FİNAL)
2

Hukuk Muhakameleri Kanunu'na göre istinafa başvuru, ilâmın usûlen taraflardan her birine tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

İstinafa başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilâmın usûlen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstinafa başvuru süresi bakımından özel kanun hükümleri farklı süreler öngörebilir (HMK m. 345). Örneğin, icra mahkemesi kararlarına karşı ise, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinafa (5311 s. lı K. ile değişik 2004 s. lı İİK m. 363, I) başvurulabilir.

İhtiyatî tedbir kararlarına itiraz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

İtiraz yoluna, aleyhine tedbir kararı verilen taraf başvurabilir. Ancak, ihtiyatî tedbir kararının uygulanması nedeniyle menfaati açıkça ihlal edilen üçüncü kişiler de tedbir kararına itiraz edebilirler (HMK m. 394, III). Uygulamada da sıkça görüldüğü üzere, ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasından, taraflar kadar üçüncü kişiler de etkilenmekte ve zarar görmektedir.

Taraflar iddia ve savunmalarını belirli bir usûl kesiti içinde ileri sürmek zorundadırlar. Bu usûl kesitinden sonra ileri sürülen iddia ve savunmalar, kural olarak, mahkemece kabul edilmez. Buna ne denir?

Correct! Wrong!

Teksif İlkesi: Bu ilkeye göre taraflar iddia ve savunmalarını belirli bir usûl kesiti çinde ileri sürmek zorundadırlar. Bu usûl kesitinden sonra ileri sürülen iddia ve savunmalar, kural olarak, mahkemece kabul edilmez. Teksif ilkesi davanın yoğunlaştırılmasını sağlayarak, usûl ekonomisine (davaların makul süre içinde ve en az masrafla çözülmesine) katkıda bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Taraf usul işlemlerinin davaya son verebilmesi, yargılamaya hakim olan hangi ilkenin bir sonucudur?

Correct! Wrong!

Medenî usûl hukukuna hâkim olan ilkelerden birisi de tasarruf ilkesidir. Davanın taraflarının yargılamanın başlangıcını, konusunu ve sona ermesini belirleyebilmeleri anlamına gelen bu ilke, özü itibariyle, özel hukukun kişilere kendi hakları üzerinde tanıdığı tasarruf yetkisinin, bir uyuşmazlık ortaya çıkıp bu uyuşmazlığın mahkeme önüne getirilmek suretiyle medenî usûl hukukunun konusunu oluşturduğu aşamadaki görünümüdür. Bu yetki, davanın taraflarına, kanunda öngörülen usûle uymak kaydıyla, yargılamanın sona erdirilmesi konusunda da tasarruf edebilme imkânını verir. Bunun sonucu olarak, davacı davasını geri alabilir, davasından feragat edebilir; davalı davayı kabul edebilir; her iki taraf da doğmuş bulunan kanun yolu haklarından feragat edebilir yahut sulh olabilirler.

Aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılması, amacı bakımından ne tür bir ihtiyatî tedbirdir?

Correct! Wrong!

Düzenleme amaçlı ihtiyatî tedbirlerde ise, hukukî korunma talebinin konusu olan hukukî ilişkinin geçici olarak düzenlenmesi amaçlanır. Örneğin, aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılması (TMK m. 169, I) düzenleme amaçlı tedbirdir.

İhtiyati tedbirler kaç gruba ayrılmaktadır?

Correct! Wrong!

İhtiyadi tedbirler, amaçları bakımından, teminat, eda ve düzenleme amaçlı tedbirler şeklinde üç gruba ayrılmaktadır.

Karşı taraf tebliğden itibaren ne zaman delil tespitine itiraz edebilir.

Correct! Wrong!

Karşı taraf tebliğden itibaren hemen delil tespitine itiraz edebilir.

Medeni yargılama usulündeki hangi aşamada mahkeme tarafları sulha teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir?

Correct! Wrong!

Davanın ikinci aşaması ön inceleme aşamasıdır. Bu aşamada mahkeme, dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir

Aşağıdakilerden hangisinin dava dilekçesinde bulunmasına gerek yoktur?

Correct! Wrong!

Dava dilekçesinde şu unsurların yer alması aranır: 1. Mahkemenin adı, 2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, 3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 4. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, 5. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, 6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, 7. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, 8. Dayanılan hukukî sebepler, 9. Açık bir şekilde talep sonucu, 10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Medeni Usul Hukuku / Online Test-5 (FİNAL)
bu 10 soru her şeyi göstermez sen çalışmana devam et ve bırakmadan geç bu dersi ;)
Başarılar dilerim..

Medeni Usul Hukuku Bazı Test Çalışmaları

Diğer Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 3
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 1
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 1
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (2)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir